Izvor: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na svojim je internetskim stranicama objavio poveznice na snimke posljednjih konferencija o uključivanju romske nacionalne manjine u društvo koje su održane na nacionalnoj razini krajem prošle godine. Konferencije su pokrile različite tematske okvire vezane uz opću temu o uključivanju romske populacije u hrvatsko društvo:

U okviru konferencija, održana su i izlaganja autora tematskih studija o specifičnostima položaja Roma u pojedinim područjima života. Predstavljene su publikacije dostupne na sljedećim poveznicama:

Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: identitet, socijalna distanca i iskustvo diskriminacije, Nikola Rašić, Danijela Lucić, Branka Galić, Nenad Karajić

Iz recenzije Krunoslava Nikodema:

Knjiga predstavlja izvorno znanstveno djelo čiji sadržaj obuhvaća temu koja je izrazito društveno relevantna, posebice u kontekstu jačanja nacionalističkih pokreta u posljednjih desetak godina u Europi. Važnost ovog djela nije samo u njegovoj znanstvenoj izvornosti, jer temelji se na rezultatima provedenih i recentnih empirijskih istraživanja, niti samo u navedenoj društvenoj relevantnosti već i u tome da ono donosi i vrlo praktične i konkretne preporuke i mjere u vezi poboljšavanja položaja jedne specifične manjine u suvremenom hrvatskom društvu. 

Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: žene, mladi i djeca, Ksenija Klasnić, Suzana Kunac, Petra Rodik

Iz recenzije Valerije Barada:

[…] potrebno je naglasiti da se bez ikakve podatkovne ili analitičke zadrške s potpunom znanstvenom pouzdanošću može ustvrditi da su autorice ove studije napravile pionirski istraživački posao. Studiozan pristup raznorodnoj populaciji i posljedično raznorodnim podacima savladale su profesionalno, informativno i temeljito. Studija koju donose dragocjen je i jedinstven uvid u živote romskih žena, mladih i djece koji će poslužiti kao iscrpan predložak donositeljima javnih politika, ali i analitička baza za daljnja znanstvena promišljanja.

Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: obrazovanje i zapošljavanje, Dunja Potočnik, Darja Maslić Seršić i Nenad Karajić

Iz recenzije Ane Slišković:

Kombinirajući rezultate analiza kvantitativnih podataka prikupljenih na reprezentativnom uzorku te pomno odabrane citate iz kvalitativnog istraživanja koji ilustriraju ispitivanu problematiku sa spoznajama relevantnih teorijskih modela u području obrazovanja i rada i recentnim studijama u području socijalne isključenosti romskih zajednica, autori djela ukazuju na višestruke čimbenike koji doprinose socijalnoj isključenosti Roma.

Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša, Danijela Lucić, Jana Vukić, Iva Marčetić

Iz recenzije Anke Mišetić:

U teorijsko-konceptualnom pogledu, studija promovira koncept održivog razvoja uvažavajući sve njegove aspekte (ekološki, ekonomski, socijalni i kulturni) i osnažujući tezu o povezanosti i međuuvjetovanosti uspješnog ostvarivanja ekološke i socijalne dimenzije održivosti. Posebno u zaključcima i preporukama dolazi do izražaja važnost koncepta socijalne održivosti koji se temelji na participativnim procesima, socijalnoj uključenosti, društvenoj pravednosti, poštivanju različitosti i integraciji lokalne zajednice kroz afirmaciju specifičnosti kulturnih identiteta.

U pogledu primjene rezultata istraživanja, evidentan je doprinos i studije u cjelini i konkretnih preporuka za izradu budućih nacionalnih dokumenata za integraciju Roma, ali isto tako studija može poslužiti i kao dobar model za istraživanja marginaliziranih skupina, općenito.

Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: zdravstvena zaštita i socijalna skrb, Goran Milas, Irena Martinović Klarić

Iz recenzije Tomislava Benjaka:

Znanstveni studija Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: zdravstvena zaštita i socijalna skrb predstavlja izuzetan doprinos stvaranja znanstveno utemeljene podloge / evidence based za pripremu nove nacionalne strategije za uključivanje Roma u hrvatsko društvo u području zdravlja i socijalne skrbi.

U studiji je korištena znanstveno utemeljena metodologija na relevantnom uzorku za donošenje zaključaka i preporuka. Korištena je recentna literatura, a i koncept rada daje mogućnost, donositeljima nove strategije, pune njene primjene sa ciljem unapređenja sadržaja i utemeljenosti nove navedene strategije.

Podaci prikazani u ovim knjigama prikupljeni su u sklopu projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ koji su za ULJPNM kao korisnika, tijekom 2017. i 2018. godine provodili tvrtka Ecorys Hrvatska d.o.o. i udruga Centar za mirovne studije. U okviru tog projekta, tijekom 2017. godine provedeno je sveobuhvatno empirijsko istraživanje čiji je cilj bio definirati polazne vrijednosti za mjerenje učinaka Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (NSUR) i Akcijskog plana (AP) NSUR-a na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te definirati potrebe romskih zajednica, kao i prepreke uključivanja RNM na lokalnoj / regionalnoj i nacionalnoj razini. Dio rezultata tog istraživanja koji su se odnosili na ključne bazne podatke publicirani su u knjizi „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“ (Kunac, Klasnić i Lalić, 2018).

S obzirom na važnost stvaranja i proširenja činjenične podloge za razvoj djelotvornog strateškog okvira za uključivanje pripadnika RNM u hrvatsko društvo te usmjerenog razmatranja stanja i potreba vezanog uz identitet, socijalnu distancu i iskustvo diskriminacije; položaj žena, djece i mladih; obrazovanje i zapošljavanje; prostorno uređenje, stanovanje i zaštitu okoliša; zdravstvenu zaštitu te socijalnu skrb. U ovih pet knjiga predstavljeni su rezultati novih analiza podataka prikupljenih 2017. godine, a koji se odnose na pokazatelje tema navedenih istraživanja.